Home - KerkLive - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Aanmelden voor een kerkdienst

Vanaf zondag 5 juli worden vier kerkdiensten per zondag gehouden, twee diensten in de Grote Kerk en twee diensten in de Oosterkerk.
In Contact vindt u het rooster van de te houden diensten.

De aanvangstijden voor deze diensten zijn als volgt:
– Aanvang ochtenddiensten 09.30 uur.
– Aanvang avonddiensten 18.30 uur.

Tijdens deze kerkdiensten mogen maximaal 150 gemeenteleden aanwezig zijn. In totaal kunnen per zondag 600 gemeenteleden een kerkdienst bijwonen.

Om dit alles in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat u en uw gezinsleden zich voor deze diensten aanmelden.

Het aanmelden voor de diensten kan op twee manieren
gebeuren, namelijk via e-mail en via de Scipio-app.
Voor beide methoden volgt hieronder een toelichting.

1. Voor het aanmelden per e-mail stuurt u een mail met de namen van u en uw gezinsleden naar een van de volgende mailadressen:
– Wijk Oost: kerkdienstoost@hervormdelburg.nl
– Wijk West: kerkdienstwest@hervormdelburg.nl

2. Het aanmelden in de Scipio-app gaat als volgt. U kiest achtereenvolgens de volgende opties:
– aanmelden kerkdiensten
– u kiest één van de vier kerkdiensten
– u klikt op het vinkje ‘aanwezig’

U kunt zich aanmelden voor de dienst van uw voorkeur, maar niet voor meer dan één dienst per zondag. Dit omdat er een gelimiteerd aantal mensen per dienst aanwezig kan zijn.

Per e-mail kunnen ca. 70 personen zich per dienst aanmelden. Op volgorde van binnenkomst krijgen deze ca. 70 personen een e-mail, dat ze welkom zijn in de betreffende dienst. Als u geen reactie op uw e-mail ontvangt, dan betekent het dat de dienst is volgeboekt.

Via de Scipio-app kunnen ca. 80 personen zich per dienst aanmelden, mocht dit maximum bereikt zijn, dan ziet u een blokkade in de app en is aanmelden voor die dienst niet meer mogelijk.
Aanmelden is mogelijk op maandag t/m donderdag voor de daaropvolgende zondag dat de diensten gehouden worden.

Samenzang

Sinds 1 juli is samenzang als onderdeel van de kerkdienst weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. De samenzang hangt af van het aantal bezoekers in één van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheden om goed te kunnen ventileren.

Om als gemeente te gaan zingen zijn de RIVM-richtlijnen als volgt:
– Gezondheidscheck bezoekers (triage).
– Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers buiten in openluchtdiensten.
– Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter van toepassing, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat kerkgangers niet recht achter elkaar zitten.
– Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang.
Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.
– Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht.

Middels een rekenmodule kan eenvoudig worden bepaald of de Grote Kerk geschikt is omte zingen. www.eerstehulpbijventilatie.nl
Hierbij wordt gekeken naar de volgende factoren :
– Aantal personen
– Leeftijd
– Volume
– Ventilatie
– Tijdsduur samenkomst
– Aantal minuten samenzang
– Leeftijd van het gebouw
Deze factoren zijn in deze rekenmodule ingevuld. Het resultaat hiervan is als volgt:
Door voor en na de diensten goed te ventileren en met de uitkomst van de beschikbaar gestelde rekenmodule is het mogelijk om samenzang onderdeel te laten zijn van de kerkdienst.

De kerkdiensten in juli, aug. en sept. 2020

Na weken van online kerkdienstuitzendingen zijn we blij en dankbaar dat er iedere zondag in beide kerkgebouwen weer 2 diensten met kerkgangers kunnen plaatsvinden!

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen weken op regelmatige basis (ook online) vergaderd met de voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie. We hebben met elkaar nagedacht over de diensten vanaf 1 juli 2020.

Vanaf juli kunnen we gelukkig het aantal kerkgangers in de zondagse diensten weer verhogen. We hopen dan ook per wijkgemeente weer twee diensten per zondag te beleggen. Dat betekent dat naast de Grote Kerk ook de Oosterkerk weer gebruikt kan worden.

> Let op:
De avonddiensten van Wijk Oost beginnen ook in juli, augustus en september nog om 18.30 uur. 
De appèldiensten beginnen in juli, augustus en september om 18.20 uur.

Gemeenteleden die een dienst willen bezoeken kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor meer informatie hierover, zie het nieuwsbericht ‘Gebruiksplannen Grote Kerk en Oosterkerk.’
In beide gebruiksplannen gaat paragraaf 3 over het aanmelden voor de kerkdiensten.

Door de uitbreiding naar 4 diensten op de zondagen zijn er op de woensdagavonden geen avondwijdingen meer.

We zijn dankbaar, elkaar weer onder het Woord van God te mogen ontmoeten en bidden om Gods zegen voor de gemeente.

Hartelijke groet,
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad

Collectegeld Diaconie en bijdrage Voedselbank

We leven in een bijzondere tijd waarin veel vanzelfsprekendheden nu even wegvallen, zo ook het collecteren in de zondagse erediensten.

Om toch uw bijdrage voor de diaconale doelen te kunnen geven, vindt u hier het rekeningnummer van de Diaconie om uw collectegeld over te kunnen maken:

NL24RABO0314712534

Uw collectebijdrage via de bank willen wij van harte bij u
aanbevelen.

 


In deze moeilijke periode ontvangt de Voedselbank niet de reguliere steun en artikelen die nodig zijn voor onze medemens die hier wekelijks een beroep op moet doen. Er is een tekort aan voedsel doordat donaties van supermarkten stagneren.
De Voedselbank Elburg-Oldebroek  heeft een groot tekort aan groenten in pot of blik.
Deze (en andere producten) kunt u brengen bij onderstaande adressen (er staat een bak bij de voordeur):

Anke van der Heide, Kruidenlaan 23
Marjan Koele, Passestraat 11

U kunt hulpbehoevende medemensen ook steunen door een gift over te maken naar de Voedselbank:

NL69RABO0301005818

Informatie Kerkomroep en uitzendingen


Hoe leef ik mee met de diensten?

Meekijken of meeluisteren met de kerkdiensten kan op verschillende manieren:

1. KerkLive (YouTube live stream): via de link ‘KerkLive’ op
www.hervormdelburg.nl, met je eigen PC, laptop, tablet of mobiele telefoon. De uitzending is live te zien en te horen, dus op de aangegeven aanvangstijdstippen van de diensten en avondwijdingen.

2. www.kerkomroep.nl: Om direct mee te luisteren.
Live beeld is beschikbaar voor zieke en oudere gemeenteleden met inlogcode. Terugkijken mét beeld kan vanaf een uur na de dienst.

Voor een stabiele uitzending adviseren wij onze gemeenteleden via KerkLive van onze eigen YouTube live stream gebruik te maken.

Wij hopen dat deze technische middelen ons in staat stellen om zoveel als mogelijk is de diensten te kunnen ‘bijwonen’ en wensen elkaar gezegende diensten toe.

Raamposter ‘Hij zorgt voor u’

‘Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u’.

Aan die woorden mogen we ons in deze crisistijd zelf vasthouden, maar we mogen ze ook als een getuigenis van ons geloof in deze wereld uitdragen.

Iemand uit de gemeente maakte een mooie raamposter die je hier kunt downloaden en (eventueel op gekleurd papier) kunt printen:

Raamposter ‘Hij zorgt voor u’

Hang je hem op een mooie, zichtbare plek achter je raam?

Hopelijk zijn er veel in Elburg en Oostendorp te zien!

In memoriam Wim Magré

Wim Magré (1962 – 2019)

Zondagmorgen 10 november jl. werd tijdens de kerkdiensten in de Grote kerk
en de Oosterkerk het droevige nieuws bekend gemaakt, dat onze hoofdorganist Wim Magré was overleden. Er ging een golf van ontroering door de rijen heen. Het bericht over zijn ziek-zijn raakte ons al eerder en nu voelen we ons verdrietig over zijn sterven. Het maakt diepe indruk op ons allemaal. Wim was geliefd als organist en als mens. Hij werd 57 jaar. We worden er stil van en we denken allemaal aan de kwetsbaarheid en broosheid van ons aller leven.

Als gemeente herdenken we Wim vooral als organist en musicus. Van jongs af aan wilde hij al in de muziek. Stap voor stap bouwde hij zijn muzikale loopbaan op. Vele malen begeleidde hij in onze gemeente onze kerkdiensten. Eerst vooral in de Oosterkerk en later vanaf 2015 als hoofdorganist in de Grote kerk. Zijn concerten in de zomermaanden met het Veluws mannenensemble kregen veel belangstelling. Zo bracht hij de Grote kerk en de stad Elburg onder de aandacht van velen. Velen waren getuige van deze prachtige concerten. Hij begeleidde en dirigeerde met vaste hand o.a. het Elburgs mannenkoor en ook daarmee maakte hij zich geliefd. Veel gemeenteleden en vrienden waren dan ook aanwezig bij zijn jubileumconcert in 2018 in de Bovenkerk in Kampen.

Achter alle muziek school een wat schuchter mens, die het liefst op de orgelbank zat. Wim was niet zo’n prater. Wat hij innerlijk te vertellen had, deed hij door de muziek. We weten allemaal dat Wim graag na de preek inhaakte op wat er gezegd werd. Je hoorde dan als het ware zijn eigen gedachten door de muziek heen. We herinneren ons nog een moment in de Oosterkerk. Samen met de kinderen zongen we het lied:

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
Hij loopt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij

Wim begon zijn voorspel met alleen pedaaltonen. Het was net of er iemand aan kwam lopen. Steeds dichterbij. Je voelde gewoon: Jezus komt dichtbij! Daarna zongen we het lied. En daarna kwamen de pedaaltonen weer terug. Steeds zachter tot je ze bijna niet meer kon horen. In die eenvoudige tonen hoorde je de uitnodiging om mee te gaan achter Jezus aan.

Ook herinneren we ons een van de laatste diensten die hij speelde. De preek ging over de storm op zee en Jezus Die in het schip sliep. We zongen Psalm 3 over het vertrouwen op God waarmee je rustig kunt gaan slapen. Waar Wim in het voorspel de ruwe stormen liet woeden, klonk in het naspel met een enkele fluit het kindergebed:

Ik ga slapen, ik ben moe
‘k Sluit mijn beide ogen toe
Here, houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht

Achteraf gezien was dit zijn afscheidswoord aan ons allemaal.

De Hervormde Gemeente gedenkt in dankbaarheid aan wat de Here God ons in hem schonk. Wij wensen zijn zoon en schoondochter, ouders en verdere familie Gods troost en zegen toe in deze verdrietige dagen.

Namens de Hervormde Gemeente,

Ds. A.J. Mensink
Ds. J.F. Schuitemaker