Vooruitblik kerkdiensten juni-augustus 2020

Na weken van online kerkdienstuitzendingen zijn we blij en dankbaar dat we weer kunnen nadenken over kerkdiensten met kerkgangers! Wat zien we daar met elkaar naar uit!

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen weken op regelmatige basis (ook grotendeels online) vergaderd met de voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie. In ons laatste overleg hebben we met elkaar nagedacht over de diensten vanaf juni. Na de recente persconferentie van het kabinet is er weer ruimte gekomen om in juni met maximaal 30 bezoekers diensten te beleggen. In juli en augustus wordt dat aantal verhoogd tot 100 bezoekers.

Er moet nog veel worden uitgewerkt. We werken daarbij vanzelfsprekend met de RIVM-richtlijnen, maar maken ook dankbaar gebruik van de richtlijnen die het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk ter beschikking stelt. Er is inmiddels een werkgroepje gevormd die voor onze plaatselijke situatie concrete plannen voorbereidt.

Om u alvast een indruk te geven van de hoofdlijnen van de verwachte gang van zaken vanaf juni, zetten wij hieronder de basisafspraken op een rij.

De maand juni is een overgangsmaand. We kerken dan alleen nog in de Grote Kerk. Beide wijkgemeenten zullen maximaal 20 kerkgangers per dienst uitnodigen. Samen met de voorganger, twee ambtsdragers, organist, koster en technici blijven we dan onder het maximum van 30.

In deze maand willen we bovendien de ouders van pasgeboren kinderen de gelegenheid tot doopsbediening geven, zodat zij niet tot na de zomer hoeven te wachten. Dit zou bijvoorbeeld in een woensdagavond- of zondagmiddagdienst kunnen. De bediening van het Heilig Avondmaal wordt uitgesteld tot een latere datum.

In de maand juni willen de avondwijdingen op woensdagavond voortzetten, al zou het zo kunnen zijn dat er op bepaalde woensdagen een doopdienst in plaats van een avondwijding is. Omdat we ook de zomer(vakantie)maanden ingaan, stoppen de avondwijdingen na juni.

Vanaf juli kunnen we gelukkig het aantal kerkgangers in de zondagse diensten weer verhogen. We hopen dan ook per wijkgemeente weer twee diensten per zondag te beleggen. Dat betekent dat naast de Grote Kerk ook de Oosterkerk weer gebruikt zal worden. Denkbaar is dat er per sectie (dus per wijkouderling) uitgenodigd zal worden. Over die exacte gang van zaken qua aanmelding hopen we u in de loop van de maand juni te kunnen berichten.

We zien ernaar uit om elkaar weer onder het Woord van God te mogen ontmoeten en bidden om wijsheid in de keuzes die we moeten maken en om Gods zegen daarover.

Hartelijke groet,
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad