ANBI Diaconie

ANBI gegevens van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Elburg behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                           Diaconie van de Hervormde Gemeente te Elburg
Telefoonnummer:              (0525) 681238
RSIN/Fiscaal nummer:    808565771
E-mail:                                       diaconie@hervormdelburg.nl
Adres:                                        Van Kinsbergenstraat 2, 8081 CL te Elburg

De Hervormde Gemeente te Elburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven: ‘een gemeente is de gemeenschap die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’. (ordinantie 1, artikel 1, lid 1 kerkorde).

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Elburg is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 2 van de kerkorde.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente te Elburg ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door een evenredige afvaardiging van ambtsdragers van Wijk West en Wijk Oost van de Hervormde gemeente te Elburg. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad tien leden, welke worden benoemd vanuit de beide wijkkerkenraden.

Het College van Diakenen telt twaalf leden met een vertegenwoordiging van zes diakenen per wijkkerkenraad. Het dagelijks bestuur van het College van Diakenen bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het College van Diakenen is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van de diaconie.

C. Doelstelling/visie
Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid waartoe de kerk van Godswege geroepen is. Dat maakt al direct duidelijk dat het initiatief niet van de kerk of van gelovigen uitgaat. Het diaconaat begint bij God zelf. Zo staat het al direct in het eerste artikel van de kerkorde, waar we lezen dat de kerk “betrokken is in Gods toewending tot de wereld”. Ook naastenliefde vindt zijn oorsprong in Gods liefde. “Wij hebben God lief omdat God ons eerst heeft lief gehad” (1 Joh. 4:19). Dáár ligt de oorsprong van de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
De missie/doelstelling van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Elburg omvat de “zorg voor de mens in nood, binnen en buiten de plaatselijke gemeente”.

D. Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2019 – 2023 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Elburg.

E. Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

F. Verslag Activiteiten
Jaarlijks worden in de maand december door de diakenen kerstgiften, kerstattenties of (bood)schappenpakketten bezorgd bij mensen in de gemeente Elburg die daarvoor in aanmerking komen (bijvoorbeeld zieken, gehandicapten, weduwen/weduwnaren, mensen met een laag inkomen et cetera).
Voorts worden op incidentele basis inzamelingsacties van producten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de Voedselbank en Stichting De Tweede Mijl.
De diaconie biedt gemeenteleden, die door langdurige financiële problemen niet in staat zijn om eens weg te gaan, de mogelijkheid om een vakantiehuisje voor een week te huren. Daarnaast worden jaarlijks vakantieweken voor mensen met een handicap, met een kwetsbare gezondheid of met een beperkte mobiliteit, georganiseerd.
Eveneens een terugkerende jaarlijkse activiteit is de organisatie en coördinatie van een huis aan huis collecte voor ZOA vluchtelingenzorg, welke wordt gehouden in de maand maart.
Meer informatie over (jaarlijkse) activiteiten en betrokkenheid van de diaconie bij (maatschappelijke) instellingen en organisaties is te vinden in voormeld beleidsplan van de diaconie.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


ANBI rapport

Bovenstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘Rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De zendingscommissies van wijk West en Oostendorp en wijk Oost vallen onder de diaconie.

Verkorte staat 2019 t.b.v. ANBI zendingscommissie