Home - KerkLive - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Confessionele Vereniging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe’.

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo


Lezingen gepland voor het seizoen 2019-2020

Dinsdag 17 september 2019
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn

Onderwerp: “Calvijn en de Vreemdelingschap. Het Christelijk leven in het licht van de eeuwigheid”

Calvijn  was de voorman van een eigensoortige Hervorming, namelijk die van de refugiés, de vluchtelingen, de vreemdelingen. Hij is het zelf ook geweest. Omwille van zijn geloofsovertuiging moest hij zijn vaderland Frankrijk verlaten. In Genève, waar hij lange tijd gewerkt heeft, werd hij een keer als ‘ille Gallus’ (‘die Fransoos’) aangeduid. Pas aan het einde van zijn leven verkreeg hij het burgerschap van de stad. Dat Calvijn zelf refugié, vluchteling, vreemdeling geweest is, heeft niet alleen zijn leven, maar ook zijn theologie bepaald. Hij was doordrongen van de gedachte dat christenen op deze aarde vreemdelingen zijn. Dat heeft nogal eens tot het misverstand geleid dat hij wereldmijding zou propageren, onder het motto “Hier beneden is het niet”. Vooral aan de rechterkant van het kerkelijk spectrum, in de bevindelijk-gereformeerde kring, heerst die gedachte nog wel. Er zijn meer verwijten aan het adres van ‘de’ calvinistische levenshouding gericht, bijvoorbeeld ter zake van de visie op arbeid en genot. Dr. J.D.Th. Wassenaar, die in 2014 het boek Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie publiceerde, zal hier nader op ingaan. Hij zal ook onder de aandacht brengen dat het bijbelse begrip “vreemdelingschap” vandaag de dag vaak gebruikt wordt om de minderheidspositie van de kerk in ons land aan te duiden. In de begintijd van het calvinisme in ons land was de situatie nog veel penibeler. De beweging is ooit begonnen als een samenstel van vluchtelingengemeenten. Zijn we zo langzamerhand weer terug bij af?

Dinsdag 19 november 2019
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden

Onderwerp: “Hoe Bijbels is de vrouw in ‘t ambt?”

In bepaalde gemeenten speelt de kwestie van ‘de vrouw in het ambt’ geen enkele rol: of men heeft principieel alleen mannelijke ouderlingen, diakenen en predikanten, en er is geen discussie om dat te veranderen of men heeft al zo lang vrouwelijke ambtsdragers dat men niet eens meer weet dat ze er niet waren.

Maar er zijn ook gemeenten en zelfs hele kerkgenootschappen waar het juist vandaag de dag een heet hangijzer is. Sommigen stellen zich daarbij op het standpunt dat de Bijbel geen ruimte laat voor vrouwen in ambten. Anderen laten zien dat de Bijbel juist helemaal niet tegen het instellen van vrouwelijke ambtsdragers is. Weer anderen menen, dat de Bijbel het wel verbiedt, maar op dit punt tijdgebonden is. Ze stellen daarbij, dat de omstandigheden nu zo anders zijn, dat het wel kan.

Op deze avond zullen we aan aantal Bijbelteksten precies nagaan (want de Bijbel is onze bron) om te kijken welk standpunt het meest houdbaar is.

Interessant voor:
– Hen die zich precies in deze vragen willen verdiepen.
– Kerkenraadsleden die zich hierover (hebben) moeten buigen.

Dinsdag 21 januari 2020
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s middags14.30-16.30)
Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen

Onderwerp: “Innerlijke beschadiging en het proces van genezing”

Wij leven in een gebroken wereld. Vaak ervaar je dit in je eigen bestaan. En anders wel in je contacten met medemensen, wanneer je tenminste de tijd neemt naar de ander ter luisteren. Velen zijn innerlijk beschadigd of zelfs getraumatiseerd. Ook binnen het kerkelijk leven hebben we hiermee te maken, met name in het pastoraat.

Ds. Johan Woudenberg zal ons tijdens deze middag – volledig Bijbels onderbouwd – laten zien dat er 4 terreinen zijn die een nadelige invloed kunnen uitoefenen op onze persoonlijke ontwikkeling: mensen lopen beschadigingen op al in de periode van verwacht – en geboren worden; ook op de plek waar we waren (in onze jeugd); of tijdens de ontdekkingstocht / de levensreis. Tevens maken we zelf vaak foute keuzes.

De Bijbel draagt uit dat er Heil (vergeving, genezing) is voor heel de mens! In de lezing zal dan ook stil gestaan worden bij 3 kanalen via welke het proces van genezing (herstel) gestalte kan krijgen. We mogen geheeld worden tot mens met een stralende toekomst, doordat u met het Woord bezig bent en het Woord met u; door gezond en heelmakend Gemeenteleven en door de gebeden (met) van mensen om u heen en van de biddende Heiland zelf. Terwijl de Geest bij voortduur door ons heen zucht om het herstel van alle dingen, Eens.

Kom voor u zelf naar deze middag en neem anderen mee. Het zal tot genezing en zegening zijn.

Dinsdag 17 maart 2020
Ermelo, “De Hoeve” Kerkbrink 1, 3851 HP Ermelo (‘s-avonds 19.30 – 21.30)
Prof. Dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo

Onderwerp: “De Kerk in de context van de Islam”

Als je in de kerk (of daarbuiten) wilt praten over de islam leidt dat vaak tot verhitte debatten. Vele christenen maken zich zorgen over de toenemende aanwezigheid en emancipatie van moslims in Nederland. Is dat niet een bedreiging voor Nederlandse waarden als vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Om nog maar te zwijgen over de LHBT+ gemeenschap. Is er nog wel ruimte voor Christenen om hun geloof te belijden als het aantal moslims toeneemt?

Aan de andere kant staan moslims en christenen in een seculiere samenleving ook weer dicht bij elkaar. Ze delen de eerbied voor God, respect voor zijn principes in de wereld, de oproep tot toewijding aan God en het besef dat er meer is dan wat voor ogen is. Hoe moet de christelijke gemeente zich nu verhouden tot de islam? En lukt het ons om wat verder te komen dan discussies met oneliners, vanuit voor ingenomen stellingen?

De islam is een uitdaging voor de christelijke gemeente. Het dwingt ons om opnieuw de Bijbel te gaan bestuderen. Ook hier niet simpel teksten uit hun verband halen, maar nadenken over wat Jezus Christus van ons vraagt in de context van de islam. Moeten we de islam bestrijden of juist omarmen? Wat betekent het dat God zich op unieke wijze ten volle in Jezus heeft geopenbaard. En hoe kunnen wij van hem getuigen?