Confessionele Beweging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe.’

Op 7 september 2021 is de landelijke Confessisonele Vereniging gefuseerd met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De nieuwe naam luidt nu: ‘Confessionele Beweging.’

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo


Lezingen voor het seizoen 2021-2022

Dinsdag 29 maart 2022

Elburg: “H.K.C.”, Van Kinsbergenstraat 2, 8081 CL Elburg (’s-middags 14.30- 16.30)

Ds. G. Oberink, Urk

Onderwerp: “Samenwerking kerk en gemeente bij tragische gebeurtenissen.”

Wij leven in een gebroken wereld. Vaak ervaar je dit in je eigen bestaan. En anders wel in je contacten met de medemensen, wanneer je tenminste de tijd neemt naar de ander te luisteren.

In de laatste 20 jaar zien we in toenemende mate aandacht voor een integrale aanpak van rampen en calamiteiten. Allerlei gemeentelijke en regionale instanties hebben zich gebogen over diverse ‘wat te doen als…’ scenario’s. Ook organisaties en bedrijven zijn – door de bittere ervaringen rond bijvoorbeeld Enschede en de Moerdijk; Apeldoorn en Utrecht of gebeurtenissen op kleinere maar ingrijpende schaal – zich gaan bezinnen op hun rol.

Het gevaar van al dat beraadslagen is duidelijk wanneer het kwaad toeslaat. Rampenplannen lagen te verstoffen, communicatie van de hulpdiensten hapert en als een en ander is opgestart ontbreekt meestal de aandacht voor het directe menselijke leed.

Juist daar ligt bij uitstek de rol die de kerken kunnen vervullen. De ervaringen van beroepskrachten en vrijwilligers in het pastoraat zijn bij uitstek geschikt zorg te dragen voor de begeleiding van slachtoffers en hulpverleners.

Ondanks de aandacht vanuit de diverse organisaties van slachtofferhulp en nabestaanden is er over het algemeen een schrijnend gebrek aan planning. De rol van de kerken is daarbij nog steeds sterk onderbelicht. Deze middag wil inventariseren, ervaringen delen en handreiking geven.