Confessionele Beweging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe.’

Op 7 september 2021 is de landelijke Confessisonele Vereniging gefuseerd met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De nieuwe naam luidt nu: ‘Confessionele Beweging.’

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo

Lezingen gepland voor het seizoen 2022-2023

Dinsdag 11 oktober 2022

Elburg, “Oosterkerk”, Klaverplein 2, 8081 DN Elburg (‘s middags 14.30-16.30) Ds. G. Oberink, Urk.

Onderwerp: “Samenwerking kerk en gemeente bij tragische gebeurtenissen”

Wij leven in een gebroken wereld. Vaak ervaar je dit in je eigen bestaan. En anders wel in je contacten met medemensen, wanneer je tenminste de tijd neemt naar de ander ter luisteren. Velen “Samenwerking kerk en gemeente bij tragische gebeurtenissen”

In de laatste 20 jaar zien we in toenemende mate aandacht voor een integrale aanpak van rampen en calamiteiten. Allerlei gemeentelijke en regionale instanties hebben zich gebogen over diverse ‘wat te doen als…’ scenario’s. Ook organisaties en bedrijven zijn -door de bittere ervaringen rond bijvoorbeeld Enschede en de Moerdijk; Apeldoorn en Utrecht of gebeurtenissen op kleinere maar ingrijpende schaal- zich gaan bezinnen op hun rol.
Het gevaar van al dat beraadslagen is duidelijk wanneer het kwaad toeslaat. Rampenplannen lagen te verstoffen, communicatie van de hulpdiensten hapert en als een en ander is opgestart ontbreekt meestal de aandacht voor het directe menselijke leed.
Juist daar ligt bij uitstek de rol die kerken kunnen vervullen. De ervaringen van beroepskrachten en vrijwilligers in het pastoraat zijn bij uitstek geschikt zorg te dragen voor de begeleiding van slachtoffers en hulpverleners.

Ondanks de aandacht vanuit diverse organisaties van slachtofferhulp en nabestaanden is er over het algemeen een schrijnend gebrek aan planning. De rol van de kerken is daarbij nog steeds sterk onderbelicht. Deze middag wil inventariseren, ervaringen delen en handreiking geven.

Dinsdag 17 januari 2023

Ermelo, “De Hoeve”, Kerkbrink, 3851 MB Ermelo (‘s middags 14.30-16.30) Ds. P.L. de Jong, Rotterdam

Onderwerp: “Kerk en christenzijn in een grote stad(-sgemeente)”

Na zes jaar Nunspeet werd ik in 1992 beroepen als gewoon gemeentepredikant in Rotterdam-west, Delfshaven geheten. Daar staat al eeuwen een Oude Kerk, indertijd bekend geworden doordat bij die kerk in 1620 de Pelgrimvaders vertrokken naar Amerika. Delfshaven omvatte in die tijd ruim 78.000 inwoners. Bestaande uit ca 20% `oude Rotterdammers’, 18 % Antillianen, 18 % Turken, iets minder Marokkanen en andere migranten. De hervormde gemeente was van zes predikantsplaatsen teruggegaan naar één. Van de vijf kerken was alleen de Oude of Pelgrimvaderskerk nog in functie.

Mijn opdracht was in deze restgemeente de verschillende restwijkgemeenten bij elkaar te brengen in een kerkenraad: Ger Bond, Confessioneel en oecumenisch. Verder samen een missionair plan maken met hulp van de IZB om in dit gebied gemeente te zijn met een evangelisatorische en diaconale drive naar buiten in de diverse stadswijken.

In januari 1992 nam ik afscheid van Nunspeet. Begin februari ging ik van start. Ik bleef in Delfshaven werken tot mijn emeritaat in 2012. In deze jaren ging het erom aan de ene kant de `gewone zondagsgemeente’ te laten opbloeien en groeien, terwijl ze tegelijk toegerust zou worden actief te zijn als christenen in de stad. In die 20 jaar is veel gebeurd. Ook steeds wisselende tonelen, zowel wat de stad betreft als wat de gemeente betreft. Vrijwel elke winter weer een nieuwe bocht om. De gemeente groeide uit tot een gemeenschap van vooral jonge mensen, studerenden en vooral werkenden. Het was – en is nog steeds – een spannende uitdaging in zo’n omgeving kerk te zijn, te wonen als christenen en kinderen op te voeden.

Een belangrijk uitgangspunt formuleerden we indertijd met de zin: Mensen gaan voor regels! Dat betekende niet dat mensen belangrijker zijn dan de bijbel, maar dat je in ontmoeting met wie dan ook altijd eerst begint met luisteren, kijken wat iemand nodig heeft, eventueel kerkelijke regels even laat voor wat ze zijn. Deze slagzin heeft me vaak op weg geholpen.

Kerkzijn in de regio en in bijvoorbeeld een mooi Veluws dorp als Nunspeet onderschat ik niet. Ik heb wel eens gezegd, dat je in de stad een grotere kans op bekering loopt dan op het dorp. Omdat in de stad er altijd veel beweging en reuring is. Maar op een dorp is er weer veel bescherming. En omdat we allemaal kwetsbaar zijn, ook in ons geloof, kun je dat niet genoeg waarderen.

Wil je je alvast inlezen, dan lees mijn boekje: Sores en Zegen. Mijn verhaal met de kerk, Boekencentrum. Het grootste deel gaat over kerkzijn in de stad.

Ds. Piet de jong (1947). Predikant in Laar (Duitsland) 1974-1980; Asperen 1980-1986; Nunspeet 1986-1992; Delfshaven 1992-2012; Wijk bij Duurstede 2013-2017; Oud Vossemeer 2017-

Dinsdag 14 maart 2023

Putten, “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten (’s-middags 14.30-16.30) Mw. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten uit Veenendaal.

Onderwerp: “Medische verrassingen in de Bijbel”

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik, ook mensen met hun ziekten. Met onze huidige medische kennis kunnen wij achterhalen waar de verschillende mensen uit de Bijbel zoal aan hebben geleden. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darmkanker, iemand met suikerziekte enz. De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen. Heel goed!
Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren. Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand.
In het Nieuwe Testament komen veel wonderen voor. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.
De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?
Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?