Kerkdiensten

Erediensten

Aanvang Erediensten:
Wijk Oost            09.30 uur           en           19.00 uur
Wijk West           09.30 uur           en           18.30 uur

In de maanden januari t/m maart 2023 worden alle kerkdiensten van beide wijken in de Oosterkerk gehouden en gelden er tijdelijk andere aanvangstijden. Meer informatie hierover vindt u in het kerkblad Contact en op de Weekbrief.

Bediening Heilige Doop:
Eens in de zes tot acht weken wordt in beide kerkgebouwen in de kerkdiensten de Heilige Doop bediend. Voor beide wijkgemeenten worden er doopzittingen gehouden. Voor Wijk West wordt de doopzitting twee zondagen voorafgaand aan de doopdienst afgekondigd in de zondagse eredienst. Voor Wijk Oost wordt de doopzitting vermeld in de weekbrief. Tevens wordt melding gemaakt van de doopzitting in het Contact.

Bediening Heilig Avondmaal:
In de maanden januari, april, juni, september en november wordt in beide kerkgebouwen, alsook in het Nieuwe Feithenhof het Heilig Avondmaal gevierd. Op de zondag ervoor is er in beide wijken een voorbereidingsdienst. Op de zaterdagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag is er in Wijk West een bezinningssamenkomst.

Huwelijksbevestiging:
Voor de aanvraag van een kerkelijke huwelijksbevestiging dient men zich te wenden (tenminste zeven weken voor de huwelijksdatum) tot de wijkpredikant en het kerkelijk bureau ter afstemming van het kerkgebouw waarin de plechtigheid zal plaatsvinden.

Voorbede:
Als u voorbede of dankzegging van de Gemeente in de eredienst wenst, verzoeken wij u dit tijdig aan de scriba of predikant kenbaar te maken.

Collecten:
In alle kerkdiensten worden als regel drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de openbare eredienst en de laatste, bij de uitgang, is de bestemmingscollecte voor het college van Kerkrentmeesters. Op verschillende zon- en feestdagen is er een extra diaconale collecte bij de uitgang.
In de kerk vindt u ook de zendingsbussen.

Bijzondere diensten Wijk Oost

Appèldiensten:
Elke maand (behalve in de zomermaanden) wordt er in de avonddienst van Wijk Oost een appèldienst gehouden. Deze dienst begint altijd 10 minuten eerder. Voor meer informatie, kijk op deze pagina.

Gezinsdiensten:
Elke maand (behalve in de zomermaanden) wordt er in de morgendienst van Wijk Oost een gezinsdienst gehouden. In deze diensten worden voornamelijk liederen gezongen die ook door onze jongere kinderen kunnen worden meezongen. Ook is de preek korter en aangepast voor de jongere kinderen. Er is dan ook geen kindernevendienst.

Overig

Gebedsdiensten:
Onder verantwoordelijkheid van Wijk Oost worden tijdens de wintermaanden in het koor van de Grote Kerk maandelijkse gebedsdiensten gehouden.

Elke 2e woensdag van de wintermaanden, aanvang: 20.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en ruimte voor een nagesprek.

Aangepaste kerkdiensten:
Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden jaarlijks twee aangepaste diensten gehouden, één in het voorjaar en één in het najaar. Afwisselend gaan in deze diensten de plaatselijke predikanten en gastvoorgangers voor.

Kindernevendienst Wijk Oost:
De kindernevendienst is voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Wanneer je met je ouders naar de kerk gaat, kan het nog best moeilijk zijn om alles te volgen.

Wanneer de dominee de preek gaat houden, gaan wij naar een andere ruimte en vertellen daar een Bijbelverhaal en zingen liedjes. We komen voor het eindgebed weer terug in de kerk.

Ieder zondag, het hele jaar door, is er kindernevendienst. De uitzonderingen zijn de feestdagen en de gezinsdiensten.

Kinderoppas Wijk West:
Iedere zondagochtend is er voor de kleine kinderen tijdens de kerkdienst kinderoppas.

Bij de Grote Kerk is dit in het HKC (op het kerkplein tegenover de kerk, meteen links de trap op).
Bij de Oosterkerk is dit op de 1e verdieping (links de trap op en dan loop je tegen de rechter deur aan).

Voor de kinderen is er ruimte om samen te spelen en iets te drinken.

Bij de ingang ligt een lijst waar je de naam van je kind(eren) op kan schrijven en eventuele bijzonderheden. Ook liggen er stickers klaar waar je de naam van je kind op kan schrijven en de sticker kan je dan op de rug van je kind plakken.

Tijdens de oppas zal de Bijbel open gaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bijbelmethode voor peuters en kleuters: ‘Gods wonder’.
Elke maand staat er 1 Bijbelverhaal centraal met daarbij elke week een andere bijpassende verwerking.

Mochten er vragen zijn over de inhoudelijke kant van de kinderoppas, laat het weten aan Anne Wil Mulderij (annewilveldman@hotmail.com).

Lijkt het je leuk om je bijdrage aan de kinderoppas te leveren? Van harte welkom! We kunnen altijd extra oppassers gebruiken, zowel volwassenen als tieners. Op dit moment is de frequentie ongeveer 1x in de 8 weken. De uren mag je meetellen voor maatschappelijke stage.
Opgeven kan bij Brenda Smit en Willyjanne Beelen via oppaswijkwest@hervormdelburg.nl.