Zendingscommissie Wijk West

Het geloof in de Drie-enige God vormt het fundament van onze Hervormde wijkgemeente Elburg wijk West en Oostendorp. Dit geloof belijden we met elkaar. We staan met elkaar in verbinding door de wekelijkse erediensten en het gemeentewerk. Naast dat wij dit geloof en Evangelie willen delen met elkaar, willen wij dit ook delen met de omgeving en de hele wereld. We willen verbinding tot stand brengen tussen gemeente, zendingswerkers en door hen met de kerk wereldwijd.

Dat God zelf het initiatief heeft genomen tot zending is in de Bijbel duidelijk terug te vinden:

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh.4:9)

Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16)

Vervolgens krijgen de volgelingen van Jezus de volgende opdracht: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in den Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mat. 28:19)

Bovenstaande komt ook tot uiting in de kerkorde van de Protestantse kerk in ordonnantie 8 en 14.

Ondersteuning
We ondersteunen de volgende mensen die uitgezonden zijn:
Harriëtte SmitWillem & Mee Hyae Westerink , Nico & Arja Timmerman, Maurits en Rianne van Mourik.

Activiteiten
In onze gemeente is er een zendingscommissie die er naar streeft, de gemeente bewust te maken van deze Bijbelse opdracht tot zending. Zij voert haar werkzaamheden uit onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit ongeveer 10 leden.

De belangrijkste activiteiten van de zendingscommissie zijn:

Financiële steun verwerven voor de zendingsdoeleinden. De gemeente steunt o.a. algemene projecten en het adoptieprogramma Deelgenoten van de GZB.

Verkoop van de GZB dagboekjes.

Ondersteuning van gemeenteleden die zijn uitgezonden of werkzaam zijn als zendingsarbeiders.

Informatie over projecten en werkzaamheden doorgeven aan kerkenraad en gemeente.

Voorzitter:
Dhr. L. Vinke
lvinke@hervormdelburg.nl

Secretariaat:
Mevr. L. Nagelhout
zcwijkwest@hervormdelburg.nl

Penningmeester:
Mevr. A. Witteveen
zcwijkwest@hervormdelburg.nl

Leden:
Annemarie Jonkman
Mandar Beelen
Benny Bosman (TFC Willem en Mee Hyae)
Bertine Kroneman (TFC Nico en Arja)
Gerrit Jan Voortman (Maurits en Rianne)