Zendingscommissie Wijk West

Het geloof in de Drie-enige God vormt het fundament van onze gemeente. Dit geloof wordt met elkaar beleden en gedeeld door middel van de wekelijkse erediensten en al het andere gemeentewerk. Naast dat wij dit geloof willen delen met elkaar, willen wij dit ook delen met de omgeving en de hele wereld. Dat God zelf het initiatief heeft genomen tot zending is in de Bijbel duidelijk terug te vinden:

Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh.4:9)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh.3:16)

Vervolgens krijgen de volgelingen van Jezus de volgende opdracht: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mat. 28:19)

Ondersteuning
We ondersteunen de volgende mensen die uitgezonden zijn:
Harriëtte Smit en Willem & Mee Hyae Westerink

Activiteiten
In onze gemeente is er een zendingscommissie die er naar streeft, de gemeente bewust te maken van deze Bijbelse opdracht tot zending. Zij voert haar werkzaamheden uit onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en bestaat uit ongeveer 10 leden.

De belangrijkste activiteiten van de zendingscommissie zijn:

Financiële steun verwerven voor de zendingsdoeleinden. De gemeente steunt o.a. algemene projecten en het adoptieprogramma Deelgenoten van de GZB.

Verkoop van de GZB dagboekjes.

Ondersteuning van gemeenteleden die zijn uitgezonden of werkzaam zijn als zendingsarbeiders. Op dit moment zijn dit Willem en Mee Hyae die in Kenia werken.

Informatie over projecten en werkzaamheden doorgeven aan kerkenraad en gemeente.

Voorzitter:
Dhr. J. C. Deetman
0525-681217

Secretaresse:
Mevr. L. Nagelhout
0525-690212

Penningmeester:
Mevr. C. Jongerman
0525-680292

Leden:
Herman en Gilda Henniphof
Annemarie Jonkman
Hotze Oosterloo
Benny Bosman
Gerhard Broekhuizen