Algemene Kerkenraad

De Hervormde Gemeente van Elburg kent twee wijkgemeenten, te weten Wijk Oost (wijkgemeente Oosthoek) en Wijk West (wijkgemeente West en Oostendorp), met ieder een eigen kerkenraad. In deze twee wijkkerkenraden hebben naast de wijkpredikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen zitting. Uit beide kerkenraden worden vijf leden afgevaardigd, welke samen de algemene (centrale) kerkenraad vormen.
Deze algemene kerkenraad draagt zorg voor taken die ten behoeve van de gemeente als geheel worden verricht. De wijkkerkenraad heeft tot taak de meer wijkgebonden activiteiten uit te voeren. Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van de algemene kerkenraad waardoor bij toerbeurt één der predikanten voorzitter is.

Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2020-2024

Plaatselijke Regeling Hervormde gemeente Elburg

Plaatselijke Regeling Wijk Oost

Plattegrond Elburg 2019

Beleidsplan diaconie 2019-2023

Bijlagen Beleidsplan diaconie 2019-2023

Functies en Taakverdeling binnen het College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan CvK 2018-2022

Beleidsplan Wijk Oost 2019-2023

Beleidsplan Wijk West en Oostendorp 2020-2024

Stratenlijst Hervormd Elburg – versie augustus 2021

Toelichting op stratenindeling Hervormd Elburg

Moderamen:
Preses: ds. J.F. Schuitemaker                                                              tel. 655699
Scriba: J. Rolleman                                                                                    tel. 680370
Ds. A.J. Mensink                                                                                         tel. 682777
W.M. de Jong-de Jager (scriba Wijk Oost)                                 tel. 655347

Leden:
Oud. J.J. Hoekman                                                                                     tel. 680238
Oud-kerkr. G. Vlieger                                                                               tel. 680706
Diaken G.J.A. Hop                                                                                           
Diaken J. van het Goor                                                                            tel. 680600
Oud. J. van den Pol                                                                                     tel. 680697
Oud-kerkr. H.J. Buitenhuis                                                                    tel. 842570