Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Algemene Kerkenraad

De Hervormde Gemeente van Elburg kent twee wijkgemeenten, te weten Wijk Oost (wijkgemeente Oosthoek) en Wijk West (wijkgemeente West en Oostendorp), met ieder een eigen kerkenraad. In deze twee wijkkerkenraden hebben naast de wijkpredikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen zitting. Uit beide kerkenraden worden vijf leden afgevaardigd, welke samen de algemene (centrale) kerkenraad vormen.
Deze algemene kerkenraad draagt zorg voor taken die ten behoeve van de gemeente als geheel worden verricht. De wijkkerkenraad heeft tot taak de meer wijkgebonden activiteiten uit te voeren. Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van de algemene kerkenraad waardoor bij toerbeurt één der predikanten voorzitter is.

Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2013 – 2018

Plaatselijke Regeling Hervormde gemeente Elburg

Plaatselijke Regeling Wijk Oost

Plattegrond Elburg 2019

Beleidsplan diaconie 2019-2023

Bijlagen Beleidsplan diaconie 2019-2023

Functies en Taakverdeling binnen het College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan CvK 2018-2022

Beleidsplan Wijk Oost 2019-2023

Beleidsplan Wijk West & Oostendorp 2016-2019

Moderamen:
Preses: ds. J.F. Schuitemaker                                                                         tel. 655699
Scriba: diaken L. van der Heiden                                                                 tel. 682327
Oud. W.M. de Jong-de Jager (scriba Wijk Oost)                                tel. 655347
Oud. J. Rolleman (scriba Wijk West)                                                         tel. 680370

Leden:
Ds. A.J. Mensink                                                                                                    tel. 682777
Oud. J.J. Hoekman                                                                                               tel. 680238
Oud-kerkr. E.F. Smit                                                                                            tel. 750367
Diaken H. Holtrust                                                                                              tel. 681774
Oud.-kerkr. M.S. Koopmans                                                                           tel. 684793
Oud. W. Bruinink                                                                                                  tel. 683960