Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Algemene Kerkenraad

De Hervormde Gemeente van Elburg kent twee wijkgemeenten, te weten Wijk Oost (wijkgemeente Oosthoek) en Wijk West (wijkgemeente West en Oostendorp), met ieder een eigen kerkenraad. In deze twee wijkkerkenraden hebben naast de wijkpredikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen zitting. Uit beide kerkenraden worden vijf leden afgevaardigd, welke samen de algemene (centrale) kerkenraad vormen.
Deze algemene kerkenraad draagt zorg voor taken die ten behoeve van de gemeente als geheel worden verricht. De wijkkerkenraad heeft tot taak de meer wijkgebonden activiteiten uit te voeren. Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van de algemene kerkenraad waardoor bij toerbeurt één der predikanten voorzitter is.

Klik hier voor het Beleidsplan_2013-2018_AK

Moderamen:

Preses: ds. J.F. Schuitemaker                                                                         tel. 655699
Scriba: diaken W. Huenestein                                                                       tel. 622570
Oud. W.M. de Jong-de Jager  (scriba Wijk Oost)                               tel. 655347
Oud. J. Rolleman   (scriba Wijk West)                                                      tel. 680370

Leden:

Oud. D.J. den Boer                                                                                              tel. 842367
Oud. M.C. van Dijk                                                                                              tel. 690443
Diaken H. Holtrust                                                                                              tel. 681774
Oud.-kerkr. M.S. Koopmans                                                                           tel. 684793
Oud.-kerkr. T. Leusink                                                                                        tel. 685255
Oud. W. Bruinink                                                                                                  tel. 683960