Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Diaconale actiedag Wijk West D.V. 17 april 2020

Actiedag voor het diaconale project ‘Geef Hoop’

Vanuit de jeugddiaconaatscommissie hopen wij ook dit jaar een activiteit te organiseren om zo als gemeenteleden onder elkaar te zijn én geld op te halen voor het goede doel. De afgelopen twee jaren hebben wij ‘de Running Dinner’ georganiseerd.

Op D.V. vrijdag 17 april 2020 hopen wij een actiedag te houden, waarbij wij geld willen inzamelen voor het diaconale project ‘Geef Hoop’ van de HGJB & GZB.

De actiedag start aan het einde van de middag, waarbij voor de kinderen een kinderbingo wordt georganiseerd.
Hierna zal er voor jong en oud een maaltijd plaatsvinden, waarbij ook rekening is gehouden is met vermaak voor de kinderen.
De actiedag sluiten wij af met een ‘actieve’ avondactiviteit om de maaltijd weer te laten zakken!

Dus reserveer deze dag alvast in uw agenda!

De opbrengst van de actiedag wordt besteed aan de organisatie Chiyembekezo, wat ‘hoop’ betekent. Deze organisatie werkt samen met de kerk in Mozambique en zet zich in voor mensen die leven in o.a. armoede, ziektes en eenzaamheid.

Een deel van de opbrengst zal besteed worden aan het verstrekken van Bijbels (in het Portugees), welke door grote armoede voor de meeste mensen vaak te duur zijn. Met name bij de jongeren in Mozambique is een grote behoefte aan het hebben van een eigen Bijbel.

Kortom, uw bijdrage wordt goed besteed aan de verdere evangelisatie van het christendom!

In de volgende edities van het Contact hopen wij u meer informatie te geven rondom de invulling van de actiedag.

Meer informatie over het gekozen doel kunt u vinden op: https://diaconaalproject.nl/

Namens de jeugddiaconaatscommissie

Gereformeerde Bond lezingsavond D.V. 26 maart 2020 – Wedergeboorte volgens Dordt

De Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp, zal op D.V. donderdag
26 maart 2020 weer een lezingsavond houden. De laatste voor dit seizoen.

Onderwerp: Wedergeboorte volgens Dordt

Vorig jaar was er volop aandacht voor de Dordtse Synode die 400 jaar geleden gehouden werd. Bij de Dordtse Leerregels denkt men vaak aan de leer van de uitverkiezing. Maar ook wedergeboorte wordt daarin besproken, op een warme en pastorale manier.

Dr. A. Goedvree uit Hoevelaken hoopt een referaat te houden over wat wedergeboorte volgens Dordt is. Ook gaat hij in op de actualiteit van dit belijden.

Deze lezing wordt gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum,
Van Kinsbergenstraat 2 te Elburg en begint om 19.45 uur.

U en jullie worden hartelijk uitgenodigd voor deze avond.

In memoriam Wim Magré

Wim Magré (1962 – 2019)

Zondagmorgen 10 november jl. werd tijdens de kerkdiensten in de Grote kerk
en de Oosterkerk het droevige nieuws bekend gemaakt, dat onze hoofdorganist Wim Magré was overleden. Er ging een golf van ontroering door de rijen heen. Het bericht over zijn ziek-zijn raakte ons al eerder en nu voelen we ons verdrietig over zijn sterven. Het maakt diepe indruk op ons allemaal. Wim was geliefd als organist en als mens. Hij werd 57 jaar. We worden er stil van en we denken allemaal aan de kwetsbaarheid en broosheid van ons aller leven.

Als gemeente herdenken we Wim vooral als organist en musicus. Van jongs af aan wilde hij al in de muziek. Stap voor stap bouwde hij zijn muzikale loopbaan op. Vele malen begeleidde hij in onze gemeente onze kerkdiensten. Eerst vooral in de Oosterkerk en later vanaf 2015 als hoofdorganist in de Grote kerk. Zijn concerten in de zomermaanden met het Veluws mannenensemble kregen veel belangstelling. Zo bracht hij de Grote kerk en de stad Elburg onder de aandacht van velen. Velen waren getuige van deze prachtige concerten. Hij begeleidde en dirigeerde met vaste hand o.a. het Elburgs mannenkoor en ook daarmee maakte hij zich geliefd. Veel gemeenteleden en vrienden waren dan ook aanwezig bij zijn jubileumconcert in 2018 in de Bovenkerk in Kampen.

Achter alle muziek school een wat schuchter mens, die het liefst op de orgelbank zat. Wim was niet zo’n prater. Wat hij innerlijk te vertellen had, deed hij door de muziek. We weten allemaal dat Wim graag na de preek inhaakte op wat er gezegd werd. Je hoorde dan als het ware zijn eigen gedachten door de muziek heen. We herinneren ons nog een moment in de Oosterkerk. Samen met de kinderen zongen we het lied:

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
Hij loopt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij

Wim begon zijn voorspel met alleen pedaaltonen. Het was net of er iemand aan kwam lopen. Steeds dichterbij. Je voelde gewoon: Jezus komt dichtbij! Daarna zongen we het lied. En daarna kwamen de pedaaltonen weer terug. Steeds zachter tot je ze bijna niet meer kon horen. In die eenvoudige tonen hoorde je de uitnodiging om mee te gaan achter Jezus aan.

Ook herinneren we ons een van de laatste diensten die hij speelde. De preek ging over de storm op zee en Jezus Die in het schip sliep. We zongen Psalm 3 over het vertrouwen op God waarmee je rustig kunt gaan slapen. Waar Wim in het voorspel de ruwe stormen liet woeden, klonk in het naspel met een enkele fluit het kindergebed:

Ik ga slapen, ik ben moe
‘k Sluit mijn beide ogen toe
Here, houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht

Achteraf gezien was dit zijn afscheidswoord aan ons allemaal.

De Hervormde Gemeente gedenkt in dankbaarheid aan wat de Here God ons in hem schonk. Wij wensen zijn zoon en schoondochter, ouders en verdere familie Gods troost en zegen toe in deze verdrietige dagen.

Namens de Hervormde Gemeente,

Ds. A.J. Mensink
Ds. J.F. Schuitemaker

Conf. Vereniging – Lezingsavonden 2019-2020

Confessionele Vereniging afdeling N.W. Veluwe


Lezingen gepland voor het seizoen 2019-2020


Dindag 17 september 2019

Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 TX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn (0548-655635) e-mail: dr.j.d.th.wassenaar@hetnet.nl

Onderwerp: “Calvijn en Vreemdelingschap. Het Christelijk leven in het licht van de eeuwigheid”

Dinsdag 19 november 2019
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. A.H. Van Veluw uit IJsselmuiden (038-3375795) e-mail: ahvanveluw@gmail.com

Onderwerp: “Hoe Bijbels is de vrouw in het ambt?”

Dinsdag 21 januari 2020
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s middags 14.30 – 16.30)
Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen (0578-846400) e-mail:
jawoudenberg@live.nl

Onderwerp: “Innerlijke beschadiging en het proces van genezing”

Dinsdag 17 maart 2020
Ermelo “De Hoeve” Kerkbrink 1, 3851 HP Ermelo (‘s avonds 19.30-21.30)
Prof. Dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo (0341-494074) e-mail:
reitsma@solcon.nl

Onderwerp: “De Kerk in de context van de Islam”